fbpx
Tickets bestellen
Adres
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T: 070-4277730
E: info@escherinhetpaleis.nl

ANBI-informatie

Naam van de stichting

Stichting Escher Collectie

RSIN/fiscaal nummer

810189112

Kamer van Koophandel

27194207

Bankgegevens

IBAN: NL 45 RABO 0362 7404 45

Contactgegevens

Escher in Het Paleis
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
info@escherinhetpaleis.nl
070-4277730

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het tentoonstellen van de Escher Collectie van de Gemeente Den Haag. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van (kunst)tentoonstellingen, culturele evenementen en de daarbij behorende publieksvoorzieningen en het verrichten van datgene dat tot de verwezenlijking van het doel van de stichting nodig, nuttig en/of dienstbaar is of kan zijn.

Directie

Mevrouw prof. dr. M. Schavemaker (algemeen directeur)
De heer drs. P. Broekhoff (zakelijk directeur)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Escher Collectie heeft de volgende samenstelling:
Mevrouw drs. J. de Ranitz (voorzitter)
Mevrouw drs. M.D. Cambeen
De heer drs. M. Essafi
Mevrouw drs. J. Klijnsma
Mevrouw mr. J. Mendlik
De heer drs R.L.A. Menken

Zowel de directie van de Stichting Escher Collectie als de Raad van Toezicht hanteren de principes van de Code Cultural Governance.

Download: Nevenactiviteiten Raad van Toezicht

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Missie

Escher in Het Paleis (EiHP) wil als openbare instelling het publiek bedienen en een aantrekkelijk museum zijn dat het werk en leven van de kunstenaar M.C. Escher toegankelijk maakt. Bovendien wil EiHP de functie van het paleis en de rol van het koningshuis in de Hofstad onder de aandacht brengen.

Visie

EiHP toont op educatieve en eigentijdse wijze de unieke collectie prenten van de graficus M.C. Escher aan een nationaal en internationaal publiek.
Door de toeristische rol die het museum vervult, kan het naast aandacht schenken aan Escher ook zichtbaarheid geven aan het bijzondere paleis waarin het gevestigd is en zijn geschiedenis op een triple A-locatie in Den Haag. Daarmee is EiHP de enige openbare instelling in de Hofstad die aandacht geeft aan het koningshuis en de rol die het pand speelde in het verleden.

Doelstellingen

EiHP wil een opstapmuseum zijn voor een breed publiek. We hopen door laagdrempelig te zijn een deels nieuw publiek te interesseren voor kunst. Door middel van educatie pogen we jong en oud te enthousiasmeren en terug te laten keren naar musea.

Functie

Maker van tentoonstellingen, plek van geschiedenis, aanbieder educatief programma

Positionering

Voor het huidige kunstenplanperiode wil EiHP voortgaan op de ingeslagen weg en waar mogelijk verbeteren. Escher profileert zich als meer dan een museum. De onmogelijke constructies uit het werk van Escher sluiten prachtig aan bij de vele verborgen en zichtbare trappenhuizen in Het Paleis en maken een bezoek aan EiHP een belevenis. Hierdoor is het marktbereik van EiHP groot. Op het gebied van marketing is een weg ingeslagen die bestaat uit een brede en gerichte marktbewerking. Dat zal in de huidige periode uitgebouwd worden. Daarbij kan men denken aan educatie, inhoudelijke tentoonstellingen, pr en cultureel ondernemerschap. Met de flink stijgende bezoekersaantallen en een hoge tevredenheidsscore draagt EiHP bij aan een bijzonder positief beeld van de stad voor de bezoeker en haar eigen bewoners. Als opstapmuseum biedt EiHP bezoekers die normaal gesproken misschien niet zo snel voet in een museum zetten een speelse, maar ook inhoudelijke kunstervaring. Men maakt niet alleen kennis met de werken van Escher maar tevens met Op-art van onder andere Otto Piene en Bridget Riley. Door het conserveren van het pand en met behulp van raamschermen, een fototentoonstelling over Emma en bruiklenen van het Koninklijk Huisarchief schenkt EiHP aandacht aan de geschiedenis van het pand en de Koninklijke familie in Den Haag. Hiermee beantwoordt het voor een deel aan de vraag over informatie over het Koningshuis in de Hofstad.

In aansluiting op de ambities van de Gemeente Den Haag kan EiHP een wezenlijke bijdrage leveren aan de realisatie daarvan. Jonge generaties weten Escher goed te vinden en via het educatieprogramma wordt zowel aan passieve als actieve participatie gewerkt. Vanuit de scholen zien we dat er grote interesse is voor Escher, niet enkel vanuit cultureel historisch perspectief, maar juist ook vanuit exacte vakken als wis- en natuurkunde.

Het groeiende succes van Escher heeft een positief effect op de economische spin-off voor de stad. Meer en meer wordt Den Haag geassocieerd met Escher. De grote drommen bezoekers uit binnen- en buitenland zorgen voor een welkome besteding in de stad, buiten EiHP zelf. Met name de groei in publiek doet de potentie van Escher voelen. Als de stijging van publiek op deze manier blijft doorzetten, dan zal Escher binnen enkele jaren uit Het Paleis groeien. De directie heeft dan ook de wens uitgesproken Escher in de toekomst onder te brengen in de voormalige Amerikaanse Ambassade. Daar bestaat de mogelijkheid Escher te laten uitgroeien tot een topattractie voor Den Haag. Bovendien ontstaat er op die manier een heus Museumkwartier rond het Lange Voorhout en de Hofvijver. Dit zal de economische spin-off voor de stad enkel doen groeien. Voor het makersklimaat in de stad betekent EiHP weinig. Wellicht dat hier in de toekomst, in een ander onderkomen, meer aan gedaan kan worden. In de huidige setting ziet EiHP echter weinig mogelijkheden.

Educatie

Momenteel richten we ons vooral op de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs. Met de komst van een Hoofd Educatie is de participatie met Cultuurschakel uitgebreid waarbij er uitgegaan wordt van de vraag van de scholen.
De huidige lespakketten en de Kijkwijzer zijn een groot succes en worden uitgegeven aan elke school die boekt. Onderwijs is nog steeds een goede manier om nieuwe bezoekersgroepen aan te boren. In het geval van Escher kan dat ook nationaal en internationaal. Hiermee heeft EiHP een bijzondere positie ten opzichte van veel andere musea in Den Haag. Met de komst van werk uit de Op-art kan EiHP zich ook meer op natuurkundige processen richten. EiHP wil een sprong maken naar het digitaal aanbieden van deze content aan scholen waarbij we tevens het lesmateriaal een update willen geven in vormgeving.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen onkostenvergoeding of vacatiegeld.
De Raad van Toezicht van de Stichting Escher Collectie voert haar werkzaamheden volledig pro deo uit.
Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).
De Stichting Escher Collectie volgt de museum cao voor wat betreft de salarissen van medewerkers.

Jaarrekeningen