Tickets bestellen
Adres
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T: 070-4277730
E: info@escherinhetpaleis.nl

Privacybeleid

Voor Escher in Het Paleis is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. Onze website is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Escher in Het Paleis geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat Escher in Het Paleis derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als Escher in Het Paleis dat doet.

Escher in Het Paleis verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Escher in Het Paleis is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina’s worden het meest bezocht?

Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat we u van tijd tot tijd informeren over activiteiten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie.

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Escher in Het Paleis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Escher in Het Paleis behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright tekst, geluiden en programmatuur

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Escher in Het Paleis. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Escher in Het Paleis en vrijwaren Escher in Het Paleis derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Escher in Het Paleis worden verveelvoudigd.

Copyright beeld

De intellectuele eigendomsrechten op alle beelden deze website behoren toe aan The M.C. Escher Company: www.mcescher.com